دفتر مرکزی

تهران خیابان پاسداران – ساختمان برج سفید – واحد 701

تلفکس 2-22567471

کارخانه :

سیرجان – کیلومتر 2 جاده شیراز – صندوق پستی 177

تلفن : 42251582/3 -034

فکس 42251581-034